Veelgestelde vragen

Secundair onderwijs

OKAN staat voor ‘Onthaalonderwijs voor Anderstalige Nieuwkomers’. Dit onderwijs wordt gegeven aan jongeren van Niet-Belgische of niet-Nederlandse nationaliteit die nieuw aangekomen zijn in ons land en het Nederlands niet genoeg beheersen. 
Via OKAN kunnen deze jongeren zo snel mogelijk Nederlands leren, zodat ze mogelijks kunnen instromen in het gewoon secundair onderwijs. 

Anderstalige leerlingen krijgen één jaar Nederlandse taallessen. Als ze dit hebben afgerond krijgen de jongeren begeleiding in het vervolgonderwijs. 

Om toelating te krijgen in het onthaalonderwijs, moeten de leerlingen aan bepaalde voorwaarden of eisen voldoen. 

1.      Een nieuwkomer zijn (maximaal 1 jaar ononderbroken in België verblijven)

2.        Op 31 december van het schooljaar minstens 12 jaar zijn en nog geen 18 jaar zijn

3.      Niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben

4.      Onvoldoende Nederlands spreken of begrijpen om de lessen goed te kunnen volgen in het regulier onderwijs

5.      Maximaal 9 maanden ingeschreven zijn in een onderwijsinstelling met het Nederlands als onderwijstaal

Voor verdere informatie bezoek deze link: https://www.vlaanderen.be/onderwijs-en-vorming/ondersteuning/onderwijs-voor-leerlingen-met-specifieke-noden/onthaalonderwijs-voor-anderstalige-kinderen-okan

Wil je niet alleen van school veranderen, maar ook van studierichting of onderwijsvorm (ASO, BSO, TSO, KSO), dan moet je met enkele aspecten rekening houden.

Een overstap aan het einde van een schooljaar kan tot het eerste leerjaar van de 3de graad (5de middelbaar). Met andere woorden, je kan overstappen naar een andere studierichting of onderwijsvorm aan het einde van het 1ste, 2de, 3de, 4de en 5demiddelbaar.  
Tijdens het 2de jaar van de 3de graad (dus het 6de middelbaar) moet een leerling in deze 3de graad dezelfde studierichting en onderwijsvorm volgen. Uitzonderlijk kan de klassenraad een uitzondering toestaan om ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen. 

Bij een overstap tijdens het schooljaar, krijg je tot een bepaalde datum de mogelijkheid om de overstap te maken naar een andere studierichting of onderwijsvorm. Als je een overstap wilt maken, moet er ook plaats vrij zijn in de specifieke studierichting of onderwijsvorm. 

De uiterste datum waarop je deze overstap mag maken, hangt af van het leerjaar: 
In de eerste twee jaar, dus het 1ste en 2de middelbaar, kan je doorheen het schooljaar veranderen op voorwaarde dat dit door de klassenraad wordt goedgekeurd. In de 2de graad (3de en 4de middelbaar) kan je tot en met 15 januari van studierichting veranderen. Uitzonderlijk kan de klassenraad een afwijking van deze datum toestaan. 

In het 5de middelbaar geldt dezelfde afspraak (tot en met 15 januari mogelijk om van studierichting te veranderen) maar hierbij kan men enkel een uitzondering toestaan om ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

In het 6de middelbaar mag je niet meer veranderen tijdens het schooljaar. Ook hier kan de klassenraad een uitzondering toestaan om ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

1ste graad

-        A-attest: je bent geslaagd. Je kan overgaan naar een hoger jaar. Je kan ook vrij kiezen welke richting je wil volgen, maar je moet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen. 

-        A-attest met verplichte remediëring. Dit betekent dat je mag overgaan naar een hoger jaar, maar je bent verplicht om bijvoorbeeld een extra uur (of twee uur) wiskunde of Nederlands te volgen.

-        C-attest: je bent niet geslaagd en moet je jaar overdoen. 

2de en 3de graad

-        A-attest: je bent geslaagd. Je kan overgaan naar een hoger jaar. Je kan ook vrij kiezen welke studierichting je wil volgen. Je moet wel aan de toelatingsvoorwaarden voor die richting voldoen.

-        B-attest: je bent geslaagd, maar je behaalde voor één of meer vakken minder goede resultaten. 
De klassenraad kan dan beslissen om je uit te sluiten voor één of meer studierichtingen. De klassenraad moet dit ook schriftelijk motiveren. 

Sinds 2019 – 2020 kan je ook een B-attest krijgen met een ongunstig advies om het jaar over te doen. Met dit advies is het dus niet mogelijk om te dubbelen in eender welke studierichting. Indien je jouw leerjaar wilt overdoen moet de delibererende klassenraad hiermee akkoord gaan en heb je het advies van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding nodig.

        C-attest: je bent niet geslaagd en moet je jaar overdoen. De klassenraad moet dit ook schriftelijk motiveren. 

Indien je niet akkoord gaat met het verkregen attest kan je beroep indienen tegen deze beslissing. Het vertrekpunt voor deze beroepsprocedure is altijd het  schoolreglement . Hierin staat alle informatie over de beroepsprocedure. Indien je je niet houdt aan de verschillende stappen van deze beroepsprocedure kan de beroepscommissie je verzoekschrift tot beroep weigeren (onontvankelijk verklaren). Daarom is het belangrijk om van bij de start alle stappen correct te volgen. Deze stappen zijn ook gebonden aan een korte tijdslimiet. 

Het schoolreglement van heel wat scholen kan je online vinden op de website van de school.

website met meer info:

https://edulogos.org/blog/u-bent-het-niet-eens-met-de-beslissing-van-de-klassenraad

Een leerling heeft zowel het recht zijn toetsen en examens in te kijken alsook een kopie aan te vragen van deze documenten. Hiervoor dien je wel een schriftelijke aanvraag te doen met je naam en adres (dit kan via mail of schriftelijk op de school zelf). Je vermeldt duidelijk van welk toets en/of examen je een kopie wenst en motiveert dit kort.

De school kan wel kosten aanrekenen voor deze kopieën.

De  beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur  kan jou ondersteunen, indien jouw school een inzagemoment of kopie weigert:  https://www.vlaanderen.be/organisaties/administratieve-diensten-van-de-vlaamse-overheid/beleidsdomein-kanselarij-en-bestuur/departement-kanselarij-en-bestuur/team-publiek-recht-en-regelgeving/beroepsinstantie-inzake-de-openbaarheid-van-bestuur

Zit je in het 6de middelbaar en heb je je getuigschrift (BSO) of diploma secundair onderwijs (ASO, KSO, TSO) niet behaald? 
Via de ‘Examencommissie secundair onderwijs’ kan je alsnog je diploma of getuigschrift halen. Dit doe je dan op je eigen tempo en via zelfstudie. 

Via deze link kan je je inschrijven voor een verplichte infosessie https://examencommissiesecundaironderwijs.be/

Hier vind je nog een informatieve video: https://www.youtube.com/watch?v=3u3eHhtkekk


Het medisch onderzoek in het secundair is een ‘verplicht’ moment op de leeftijd van 14 jaar of wanneer de leerling in het derde jaar secundair onderwijs zit. Tijdens dit systematisch contact worden medische items zoals lengte, gewicht, gezichtsvermogen en andere gezondheidsaspecten kort besproken. Meer informatie over het CLB en de onderzoeken en vaccinaties vindt u op: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/systematisch-contact-medisch-onderzoek-en-vaccinaties

Scholen mogen in grote mate zelf de omgangsregels en sancties op school bepalen, maar er zijn grenzen. De school moet wel rekening houden met de rechten van de mens en het kind respecteren. 

De leraar mag geen persoonlijke voorwerpen van je kind af nemen. Als je kind de klas hindert door bijvoorbeeld muziek luid en ongevraagd af te spelen, kan hij wel vragen om de GSM tijdelijk af te geven aan de leraar. Aan het einde van de les of op het einde van de schooldag krijgt je kind zijn GSM terug. Als je kind weigert om zijn toestel af te geven, kan hij/zij uit de klas gezet worden of een andere sanctie/straf oplopen: bijvoorbeeld strafwerk. 

Vanaf het moment dat je kind voorwerpen mee naar school neemt die gevaarlijk zijn voor andere leerlingen of personeel, mag de leraar die wel afnemen. De politie mag ook gevaarlijke voorwerpen in beslag nemen.

Uitsluiting:

Als een leerling de leefregels van de school overtreedt, kan de school die leerling preventief schorsen en indien nodig een tuchtstraf opleggen. 
De school zal echter niet onmiddellijk een tuchtstraf opleggen. De school zal eerst andere maatregelingen proberen nemen. Vaak volgen scholen het principe om eerst een minder aangrijpende maatregel op te leggen en dan pas over te gaan tot meer ingrijpende maatregelen zoals bv. een definitieve uitsluiting.

Als maatregelingen zoals een dag schorsen of een leerling niet laten deelnemen aan een niet-verplichte uitstap, niet het beoogde resultaat hebben, kan de directeur beslissen om een leerling preventief schorsen.
Deze schorsing is geen tuchtprocedure maar een bewarende maatregel. Dat betekent dat de school deze regeling kan inbrengen om het klimaat van de school te herstellen en rust terug te brengen. 
Een preventieve schorsing is een ernstig waarschuwingssignaal dat je kind een tuchtstraf kan oplopen. 

Als je kind zich ernstig misdraagt, riskeert het een tuchtstraf (tucht: discipline; iemand een straf geven): een tijdelijke of een definitieve uitsluiting. 
Als de school een tuchtprocedure wil opstarten, moeten zij de officiële regels strikt volgen. Zo moet de school bijvoorbeeld andere mogelijkheden hebben overwogen, vooraleer een tuchtstraf geven. Ook zijn ze verplicht om, vooraf de tuchtstraf, een advies te verkrijgen van de klassenraad. 

Tijdelijke uitsluiting: 

-         Minimaal 1 opeenvolgende lesdagen 

-         Maximaal 15 opeenvolgende lesdagen* in het voltijds secundair onderwijs 

-         Maximaal 21 opeenvolgende lesdagen in het deeltijds secundair onderwijs 

*lesdagen: dagen dat je lessen volgt in het onderwijs, dus geen weekenddagen. 

Definitieve uitsluiting : je kind wordt definitief van de huidige school uitgesloten. Dit betekent dat je kind niet meer mag deelnemen aan de lessen, activiteiten of examens in de huidige school. 

Bij definitieve uitsluiting krijgt de school nog twee opties: uitsluiting tijdens het lopende schooljaar of uitsluiting die pas ingaat op 31 augustus. 
Dit laatste zorgt ervoor dat je kind nog tot die dag mag deelnemen aan de lessen en examens in de school. Deze beslissing ligt bij de directeur. Als de beslissing toch wordt genomen om je kind onmiddellijk definitief uit te sluiten, dan moet de school met het centrum van leerlingenbegeleiding (CLB) helpen zoeken naar een nieuwe school. Zolang die niet is gevonden blijft je kind ingeschreven in de ‘oude’ school. De ‘oude’ school kan voor opvang zorgen, maar dit is niet verplicht. 
Als je kind verandert van school, weet de ‘nieuwe’ school dat er een tuchtprocedure was. Maar het dossier is privé, dus de nieuwe school zal niet weten waarom er een procedure is opgestart op de oude school en wat deze inhield. 
Zo krijgt de leerling de kans om op een positieve noot te beginnen in de nieuwe school.  

 

Als ouder kan je beroep* aantekenen bij een definitieve uitsluiting. 
Weet ook dat je het recht hebt om zowel het tuchtdossier van je zoon/dochter in te kijken als een kopie te vragen aan de school. Een vertrouwenspersoon kan je bijstaan tijdens dit proces. 

* in beroep gaan = de beslissing van de school om je kind uit te sluiten tegen gaan, je bent niet akkoord en kan hier stappen bij ondernemen

SID-in staat voor studie-informatiedagen. Alle Vlaamse hogescholen en universiteiten komen jaarlijks samen om hun opleidingsaanbod voor te stellen aan laatstejaars secundair onderwijs. Tijdens de SID-in beurs maakt de jongere (laatstejaars secundair onderwijs) kennis met de brede waaier aan studie- en beroepsmogelijkheden. De beurs wordt georganiseerd in de 5 Vlaamse provincies (West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Limburg) door de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Niet enkel de hogescholen en universiteiten zijn aanwezig op de beurs, maar ook de arbeidsmarkt. Op de SID-in kan je terecht met vragen over wat verschillende beroepen inhouden, mogelijke tewerkstellingen en verdere opleidingen in bedrijven. 

Voor meer informatie: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/wat-is-sid-in

Hogescholen en universiteiten bepalen zelf hoe en wanneer je kan inschrijven. 
Meer informatie vind je op de website van de hogeschool of universiteit. 

Lijst van hogescholen

-         Odisee:  http://www.odisee.be

-         LUCA School of Arts:  http://www.luca-arts.be/

-         http://www.erasmushogeschool.be

-         http://www.ap.be

-         http://www.kdg.be

-         Hogere Zeevaartschool: www.hzs.be

-         Thomas More Kempen:  http://www.thomasmore.be/

-         http://www.thomasmore.be/

-         UC Leuven:  http://www.ucll.be/

-        http://www.pxl.be  

-         http://www.ucll.be

-         http://www.vives.be

-         http://www.vives.be

-         http://www.howest.be

-         http://www.hogent.be/

-         http://www.arteveldehs.be

Lijst van universiteiten

-         http://www.vub.ac.be/

-         https://www.uantwerpen.be/

-         http://www.kuleuven.be

-         http://www.uhasselt.be

-         http://www.tUL.edu

         http://www.ugent.be

Lager onderwijs

ls ouder moet je je kind aan het einde van het 6de leerjaar basisonderwijs inschrijven in een secundaire school. Omdat er scholen zijn waar meer kinderen willen inschrijven dan er plaatsen zijn, heeft de overheid besloten om een online aanmeldsysteem te gebruiken. 
Dit systeem noemt ‘Meld je aan’ en hiermee kan je je kind inschrijven voor het eerste jaar A of B van alle Antwerpse scholen voor het gewoon secundair onderwijs. ‘Meld je aan’ verdeelt de vrije plaatsen op een eerlijke en transparante manier, tussen de leerlingen die een plaatsje willen op die school. Hierdoor krijgt ieder kind evenveel kans op een plek. 

Voor meer informatie, bezoek deze link: https://meldjeaanbasis.antwerpen.be/faq


De overstap naar het secundair onderwijs begint bij de instroom in 1A of 1B. Leerlingen die aan het einde van het basisonderwijs niet alle leerstof hebben verworven (geleerd) of hun getuigschrift niet hebben behaald, starten in het 1steleerjaar B. 
Leerlingen die aan het einde van het basisonderwijs de leerdoelen en het getuigschrift van de lagere school wél hebben behaald, starten in het 1ste leerjaar A. 

Als leerling in het 1ste leerjaar secundair onderwijs hoef je nog geen specifieke onderwijsvorm te kiezen. Deze keuze kan je pas maken in de 2de en 3de graad (je kiest telkens bij de start van het 3e en 5de middelbaar). Keuze van de leerling kan bestaan uit: 

Algemeen Secundair Onderwijs (ASO)

Technisch Secundair Onderwijs (TSO)

Kunstsecundair Onderwijs (KSO)

Beroepssecundair Onderwijs (BSO)

Deze onderwijsvormen zijn nog verder onderverdeeld in andere studiegebieden en studierichtingen. 

Getuigschrift wordt uitgereikt aan leerlingen onder bepaalde voorwaarden

-        

-        

-        

*Eindtermen zijn minimumdoelen die leerlingen op een bepaald ogenblik moeten bereiken (vb. op het einde van het lager onderwijs, op het einde van een graad in het secundair onderwijs) 
**Ontwikkelingsdoelen zijn minimumdoelen die de leerlingen niet noodzakelijk moeten bereiken, maar die de school wel moet nastreven. In het kleuteronderwijs en in het buitengewoononderwijs werkt men met ontwikkelingsdoelen

Heeft je kind het getuigschrift niet behaald?: Hij/zij krijgt dan een verklaring waarop wordt vermeld hoeveel en welke leerjaren, van de lagere school, men heeft gevolgd. 
Naast dit attest heeft de leerling ook het recht op de motivering waarom het getuigschrift niet werd toegekend mét aanvullende aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. 

Getuigschrift wordt uitgereikt aan leerlingen onder bepaalde voorwaarden

-        

-        

-        

*Eindtermen zijn minimumdoelen die leerlingen op een bepaald ogenblik moeten bereiken (vb. op het einde van het lager onderwijs, op het einde van een graad in het secundair onderwijs) 
**Ontwikkelingsdoelen zijn minimumdoelen die de leerlingen niet noodzakelijk moeten bereiken, maar die de school wel moet nastreven. In het kleuteronderwijs en in het buitengewoononderwijs werkt men met ontwikkelingsdoelen

Heeft je kind het getuigschrift niet behaald?: Hij/zij krijgt dan een verklaring waarop wordt vermeld hoeveel en welke leerjaren, van de lagere school, men heeft gevolgd. 
Naast dit attest heeft de leerling ook het recht op de motivering waarom het getuigschrift niet werd toegekend mét aanvullende aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. 

Na de inschrijving op ‘meld je aan’, krijgt je kind een aanmelding op een school. De aanmelding is een ticketje dat je kind krijgt om zich effectief in te schrijven op de school. Let wel: dit ticketje vervalt na een periode, dus meld je voor deze datum aan op de toegewezen school om de inschrijving te vervolledigen.
Een aanmelding betekent dus niet dat je al ingeschreven bent in een school en je dus een leerling bent op die school.

Als je je kind inschrijft in het basisonderwijs, is dit gratis. Zowel in de kleuter- als lagere school mag er geen inschrijvingsgeld gevraagd worden. 
Om je kind in te schijven neem je contact op met de school om een afspraak te maken. 
De school mag het rapport van je zoon/dochter ook niet bijhouden nadat je je hebt ingeschreven. 

Het rapport in de lagere school heeft als doel de ontwikkeling van het kind weer te geven. Waar is je kind in gegroeid en waar moet je kind extra aandacht aan besteden? 
De rapporten worden op regelmatige tijdstippen, gespreid over het schooljaar, meegeven met de kinderen naar huis. Zo’n rapport kan er voor elke school anders uit zien, maar de inhoud loopt over het algemeen gelijk. 
In het rapport wordt vermeld welke kennis en inzichten het kind heeft verworven, alsook de houding en vaardigheden. 
Scholen zijn toegestaan om nog verder aan te vullen met leerdomeinoverschrijdende doelen. Hiermee bedoelt men dat er extra doelen worden geformuleerd die niet in het ‘standaard’ pakket zitten van het leerplan (zie getuigschrift). 

Bron: http://schoolportaal.be/lager-onderwijs/het-rapport/

Als je als ouder niet akkoord gaat wanneer de school beslist om jouw kind géén getuigschrift van het basisonderwijs toe te kennen, kan je beroep indienen. 

Wel pas nadat je eerst in gesprek bent gegaan met de school. De te nemen stappen in deze procedure én de verschillende termijnen waarmee je rekening moet houden, staan in het schoolreglement. Dit schoolreglement kreeg je op papier mee bij het inschrijven van je kind op de school en/of kan je eventueel raadplegen op de website van de school.

Heb jij nog een vraag ? Stel ze hieronder!