Jaarraport 2019-2020

Openbaar kanaal / Jaarrapport

107 weergaven
0 Vind-ik-leuks
0 0
2019_2020

Delen op sociale netwerken

Koppeling delen

Gebruik permanente koppeling om te delen via sociale media

Deel met een vriend

Alstublieft in te loggen voor het versturen van deze document per e-mail!

In uw website insluiten

Kies de startpagina

32. JAARRAPPORT 2019-2020 32 Klik ‘play’ om de video’s te bekijken

7. JAARRAPPORT 2019-2020 7 Cijfers in 2019 – 2020 37 12 167 8 53 385 71 3 9 1087 Bijlesgevers Sensibiliserings- campagnes Bijlesvolgers Informatieve video’s Coaches Geïnformeerde jongeren Coachees Provincies Info- momenten Totaal aantal bereikt

11. JAARRAPPORT 2019-2020 11 Vanuit deze uitdagingen is PEP! ontstaan. De bevindingen uit onderzoeken waren herkenbaar vanuit persoonlijke ervaringen. Een groep vrijwilligers wilde niet langer aan de zijlijn staan en besloot positieve acties te ondernemen. Het duurde niet lang of PEP! bereikte honder - den jongeren, sympathisanten, scholen en actief werd in drie provincies: Antwerpen, Limburg en Brussel. basisonderwijs over welke studierichting ze best kunnen volgen. Toch is dit voor veel ouders van kansenjongeren een van de weinige richtsnoeren waarop zij zich kunnen beroepen om een gefundeerde keuze te maken.

35. JAARRAPPORT 2019-2020 35 Ervaringen sensibiliserings campagnes Studenten hoger onderwijs Antwerpen

49. JAARRAPPORT 2019-2020 49 Ervaringen zomerschool

51. JAARRAPPORT 2019-2020 51 Getuigenissen en succesverhalen

23. JAARRAPPORT 2019-2020 23 Ervaringen bijlesgevers 2019-2020

1. JAARRAPPORT 2019-2020 1 JAARRAPPORT 2019 - 2020 “Als ik het kan, kan jij het ook.”

4. JAARRAPPORT 2019-2020 4 leerlingen steeds meer ondersteuning zoeken buiten de formele schoolcontext. Die tendens zien we ook in andere landen. Zo spreekt Louise Elffers over ‘de bijles- generatie’ in Nederland. Daar merkt ze op dat veelal middenklasse ouders (zonder migratieachtergrond) extra ondersteuning zoeken voor hun kinderen. Die hulp betreft niet enkel ondersteuning bij schoolse taken of het voorbereiden op testen, maar richt zich vaak ook op het opkrikken van het zelfvertrouwen of het welbevinden van jongeren. De bedenking die regelmatig wordt geplaatst bij deze sterke stijging in het zoeken van ‘buitenschoolse hulp’, is dat het de ongelijkheden tussen ‘kwetsbare’ en ‘niet-kwetsbare’ leerlingen zal vergroten. Die kans is natuurlijk bestaande. Maar eveneens betreft het hier een te beperkte visie op welke types buitenschoolse hulp er allemaal bestaan. Naast de klassieke organisaties zoals de logopedie wordt er zelden gekeken naar de bottom-up initiatieven die bijvoorbeeld minderheden zelf ontwikkelen. Zo zijn er verschillende vormen van community-based initiatieven zoals taallessen, huiswerk- begeleiding of religielessen die jongeren op allerlei vlakken proberen te ondersteunen. Al te vaak worden deze acties over het hoofd gezien, hoewel hun doel meestal erg gelijkend is aan de andere buitenschoolse onder- steuning die er bestaat. Het wordt tijd om deze bottom-up initiatieven dan ook naar waarde te schatten en hun inbreng te valoriseren en als deel van een ‘normaal’ onderwijstraject te beschouwen. PEP! is uiteraard ook een van deze initiatieven die het wegwerken van onrechtvaardige ongelijkheden hoog in het vaandel draagt en vanuit een positieve benadering belangrijke en oneerlijke obstakels tracht weg te werken. Dat verdient veel lof. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om er op te wijzen dat het voorzien van buitenschoolse hulp belangrijk is, maar dat dit de aandacht niet mag afwenden van de belangrijke taak die er voor het onderwijs zelf ligt. Buiten de schooluren kan er veel ondersteuning worden geboden, maar de schooluren zelf moeten zo goed mogelijk renderen. Niet enkel wat ‘prestaties’ betreft, maar ze moeten ook renderen om jongeren zelfvertrouwen te geven, zich deel te voelen van de school en de samenleving en hen positieve perspectieven op de toekomst te bieden. Zonder twijfel kunnen beide expertises – die binnen én buiten de school sterker worden van onderlinge samen- werking. Aangezien bepaalde onderwijsongelijk- heden reeds jarenlang gekend zijn, maar heel standvastig blijken, is het duidelijk dat enkel samenwerking deze situatie kan verbeteren. Daarom hoop ik dat initiatieven zoals PEP! gehoor vinden in onderwijs- middens en niet enkel worden gevraagd om af en toe bij te springen, maar mee het traject naar een rechtvaardiger onderwijs kunnen uittekenen. Noel Clycq onderzoeksprofessor UA

28. JAARRAPPORT 2019-2020 28 Second opinion & Toelatingsexamen geneeskunde Ervaringen infomomenten Antwerpen

5. JAARRAPPORT 2019-2020 5 “Every child deserves a champion, an adult who will never give up on them, who understands the power of connection, and insists that they become the best that they can possibly be .” - Rita Pierson

18. JAARRAPPORT 2019-2020 18 Coachees en coaches aan het woord Ervaringen coaching project

39. JAARRAPPORT 2019-2020 39 Naar aanleiding van de beslissing van de Vlaamse minister van Onderwijs -Ben Weyts- om zomerscholen op te richten, heeft PEP! een bevraging voor de leerlingen opgesteld. Er namen 1.500 leerlingen uit verschillende Vlaamse scholen deel aan deze bevraging. De meeste leerlingen zitten in de 2e (40%) of 3e graad (34%) van het secundair onderwijs. Meer dan de helft van de bevraagde jongeren volgt een ASO- richting (57%). Voor de meerderheid (55%) is de zomerschool een slecht idee om de leerachterstand weg te werken en voor 23% is dat wel een goed idee. 22% van de jongeren heeft hier geen mening over (althans voorlopig). Dit kan verschillende oorzaken hebben: onduidelijkheid over het verloop van het schooljaar (evaluatie, attestering, ...); wat houdt een zomer - school juist in?; zal er geëvalueerd worden?; heb ik een leer - achterstand?; onduidelijkheid over het verloop van het coronavirus; ... Bijna de helft van de leerlingen (46%) wilt zeker niet deelnemen aan de zomerschool. Enerzijds zijn ze ervan overtuigd dat zij geen achterstand hebben opgelopen (de online lessen vervangen de gewone lessen) en anderzijds geven de leerlingen aan dat de corona-quarantaine zijn tol heeft geëist. Ze moeten online lessen volgen, zijn sociaal geïsoleerd en onzeker over de toekomst, missen ontspanning en het uitoefenen van hun hobby’s, ...Kortom, de nood aan vakantie -al dan niet in eigen land- is groot. Een bijkomend argument dat aangehaald wordt, is het feit dat de lockdown de pret van de paasvakantie de leerlingen heeft ontnomen. Ze vrezen ook dat de zomerschool een verlenging is van het schooljaar met verplichte taken, toetsen, ... wat stress met zich meebrengt. Bevraging zomerscholen 2020 55% 23% 22% Slecht idee Goed idee Geen mening

53. JAARRAPPORT 2019-2020 53 Financiële partners

44. JAARRAPPORT 2019-2020 44 Naast de vele projecten en individuele gesprekken met ouders en jongeren heeft PEP! de ambitie om ook een verschil op structureel niveau te maken. In een ideale wereld zou PEP! zelfs niet eens bestaan. Maar helaas is er nog heel wat werk aan de winkel en is niet vijf voor, maar vijf nà twaalf. De huidige situatie waar we ons momenteel in bevinden benadrukt nog maar eens hoe ons onderwijssysteem bijdraagt aan de heersende ongelijkheden. Belangenbehartiger

33. JAARRAPPORT 2019-2020 33 Sensibiliserings - campagnes Met PEP! brengen we inspirerende en motiverende talks op aanvraag. Enerzijds worden we door scholen en organisaties gevraagd om als rolmodellen op te treden en leerlingen toe te spreken in de klas of op evenementen, om hen te leren, informeren, motiveren en inspireren. Anderzijds geven we op aanvraag lezingen en workshops over de (onderbelichte) onderwijsongelijkheid op basis van cijfers uit de literatuur en ervaringen van eigen rolmodellen aan leerkrachten, docenten en beleidsmedewerkers. Aanvullend lichten we de PEP!-methodiek toe. 385 Jongeren en volwassenen gesensibiliseerd 5 Hogescholen en universiteiten

54. JAARRAPPORT 2019-2020 54 PEP Antwerpen vzw – Positive Education Psychology PEP Limburg vzw – Positive Education Psychology PEP Brussel vzw – Positive Education Psychology @pepantwerpen @peplimburg @pepbrussel @PEP! – Positive Education Psychology @PEPvzw info.antwerpen@pepvzw.be info.limburg@pepvzw.be info.brussel@pepvzw.be www.pepvzw.be Contact

14. JAARRAPPORT 2019-2020 14

42. JAARRAPPORT 2019-2020 42 De huidige maatregelen naar aanleiding van COVID-19 zorgen er voor dat we op zoek moeten gaan naar een online alternatief voor onze peer-to-peer-bijlessen die elke woensdagnamiddag plaatsvinden. Onze bijlesvolgers sturen daarom hun vragen in en de bijles - gevers leggen deze leerstof uit in een zelfgemaakte video. Het eindresultaat kan je bekijken op ons YouTube-kanaal. In Limburg organiseerden we enkele bijlessen wiskunde via Office Teams. Digitale bijlesclubs

43. JAARRAPPORT 2019-2020 43 Gezien we genoodzaakt waren om al onze infomomenten van het tweede semester te annuleren gingen we op zoek naar alternatieven. Zo maakten we gebruik van de app Instagram waar verschillende studenten via livestream in interactie gingen met onze jongeren die hun vragen, bezorgdheden en moeilijk- heden deelden in de chat. Instagram livestream

37. JAARRAPPORT 2019-2020 37 PEP! tijdens COVID-19 Sinds 13 maart 2020 leven we in een andere wereld. Ook met PEP! moesten we op zoek gaan naar een nieuwe manier van werken. Alle activiteiten, contactmomenten, gesprekken met jongeren & ouders werden stopgezet. Maar voordat we ons aanbod volledig over een andere boeg zouden gooien wouden we graag wat meer inzicht verkrijgen in de leefwereld van onze jongeren. We lanceerden daarom twee enquêtes. Scholieren tijdens quarantaine Om goed te kunnen inspelen op de noden en verwachtingen van jongeren, heeft PEP!-Positive Education Psychology een enquête opgesteld en verspreid in samenwerking met Kras Jeugdwerk. De enquête werd door 110 jongeren, uit 40 verschillende scholen ingevuld. Net als scholen, wordt de interne werking van (jongeren) organisaties zoals PEP! vzw over een andere boeg gegooid. Zowel de bijlessen als de coaching vinden online plaats. De sociale mediakanalen worden meer dan ooit gebruikt om in contact te blijven met jongeren, hen bij te staan en hun vragen te beantwoorden. Er zijn recent veel initiatieven ontstaan met als doel de leerachterstand te beperken. Toch mogen wij ons niet blindstaren op onderwijsbehoeften zonder rekening te houden met andere factoren die jongeren kunnen belemmeren om te presteren. De cijfers liegen er niet om, de coronamaatregelen hebben een grote invloed op het Scholieren tijdens quarantaine

10. JAARRAPPORT 2019-2020 10 Terwijl minder dan 10% van de kinderen van Belgische herkomst in de B-stroom start, is dit bij kinderen met een migratieachtergrond bijna het dubbele. Waar de helft van de meisjes van Belgische herkomst in het laatste jaar middelbaar een ASO-richting volgt, is dit slechts het geval voor 3 op 10 Noord-Afrikaanse meisjes en slechts 16% voor Turkse meisjes. Bij de Turkse jongens zien we een gelijkaardig verhaal. Zij doorlopen ook vaker het zogenaamde watervalsysteem, waarbij zij doorheen hun secundaire schoolloopbaan stelsel - matig afzakken naar minder gewaardeerde richtingen. De kans om in het buitengewoon onderwijs terecht te komen, is vijf- tot zesmaal hoger bij arme kinderen dan voor het gemiddelde Vlaamse kind. Kinderen uit arbeidersgezinnen maken dan ook ongeveer 77% uit van de populatie van het buitengewoon onderwijs. Leerlingen uit kansengroepen stromen vaker uit zonder diploma “39% van de 15- jarige jongeren met een migratie - achtergrond bezit niet het minimum niveau 2 om te functioneren op de arbeidsmarkt.” - PISA, 2015 13% van jongens van Belgische herkomst stroomt uit zonder een diploma. Bij jongens van Turkse en Noord-Afrikaanse origine is dit 45%, bij die van Zuid-Europese afkomst is dit rond de 33%. Bij meisjes zijn de verschillen nog opvallender. Daar stroomt ongeveer 7% van meisjes van Belgische herkomst uit zonder diploma, waar dit bij meisjes van Turkse en Noord-Afrikaanse origine bijna 6 keer zo hoog ligt (respectievelijk 43% en 41%). De oorzaak hiervan is complex: SES, segregatie & concentratiescholen, Golem-effect, vroege oriëntering, leerkrachten die verschillende oriënteringscriteria hanteren, gebrek aan competenties van leerkrachten om met diversiteit in de klas om te gaan en een slechte informatiestroom naar ouders en jongeren. De studiekeuze bij de overgang naar het secundair onderwijs is cruciaal. Kinderen uit lagere socio-economische klassen kiezen disproportioneel voor ‘lagere’ studierichtingen en zijn hiermee voorbestemd om in technische of beroepsrichtingen te blijven. In Vlaanderen krijgen leerlingen en hun ouders doorgaans een niet-bindend advies van de leerkracht tijdens het laatste jaar

8. JAARRAPPORT 2019-2020 8 “Vlaanderen heeft de grootste etnische kloof in het onderwijs in het Westen” PISA, 2015 Onderwijs draagt bij aan de intellectuele ontwikkeling van jongeren, brengt maatschappelijke en culturele waarden over en stoomt jongeren klaar om in de samenleving en op de arbeidsmarkt hun draai te vinden. Nochtans zijn er signalen dat er iets (grondig) fout zit in het onderwijs. Uit resultaten van de onderwijsbarometer van Unia (2018) blijkt dat de kwaliteit van het Vlaams onderwijs inter - nationaal aan de top staat, maar onderaan de lijst van onder - wijsgelijkheid in de OESO-landen eindigt. De kansen binnen het onderwijs zijn totaal ongelijk verdeeld. Leerlingen die uit kansengroepen komen blijven vaker zitten, zijn minder aanwezig in hooggewaardeerde onderwijsvormen, stromen vaker uit zonder diploma en vatten minder vaak een studie in het hoger onderwijs aan. Bij de start van het secundair onderwijs, zit ongeveer 90% van de kinderen van Belgische herkomst op leeftijd. Bij leerlingen met een migratieachtergrond is dit slechts tussen de 71% à 73%. In de loop van het secundair onderwijs blijft ongeveer 38% van de jongens van Belgische herkomst en 24% van de meisjes minstens eenmaal zitten. Bij kinderen met een migratieachtergrond lopen deze percen - tages op tot respectievelijk 49% en 35%. Bovendien blijkt dat leerlingen met een migratieachtergrond ook vaker meermaals blijven zitten dan leerlingen van Belgische herkomst. Uit de literatuur Leerlingen uit kansengroepen blijven vaker zitten Waarom PEP!

40. JAARRAPPORT 2019-2020 40 “In deze chaotische tijd moeten we een beetje terug recupereren van de voorbije maanden en ons klaarmaken voor een nieuw schooljaar. Ik kamp als leerling nu al met veel te veel stress en depressie door deze omstandigheden, mede mogelijk gemaakt door school. Ik heb de vakantie echt nodig!” “Niet alleen saaie lessen maar ook dingen die leuk/ interessant zijn. Een beetje een creatieve verwerking.” “De mogelijkheid om op je eigen tempo te werken naar een einddoel.” “We willen geen lessen, we willen reizen en kampen, we willen dansen en zingen.” Slechts 5% van de bevraagde leerlingen is bereid om deel te nemen aan de zomerschool en dit hoofdzakelijk om twee redenen: inhalen van een (eventuele) leerachterstand om zo volgend schooljaar/academiejaar een goede start te kunnen maken en de zomerschool als een nuttige tijdsinvulling beschouwen (ter vervanging van de geannuleerde zomer- activiteiten). Voor hen is het belangrijk dat er voldoende pauzes worden ingelast en een leuke sfeer is die hen niet doet denken aan een gewone schooldag: geen kledingvoorschriften (uniform), vrijetijdsactiviteiten, geen taken/toetsen, niet vroeg opstaan, ... Aandacht besteden aan de groepssamenstelling (met klasgenoten of vrienden les volgen) en veiligheidsmaatregelen nemen, versterken hun welbevinden. Om het maximaal effect van de zomerschool te bereiken moeten de lesgevers inzicht hebben in hun leerachterstand en daar adequaat op inspelen. Van de 812/1500 leerlingen die aan een zomerschool zouden willen/kunnen deelnemen (al dan niet op voorwaarde),

41. JAARRAPPORT 2019-2020 41 “Zomervakantie behoort tot de jeugd, de vreugde en vooral vrijheid van jongeren, dit mag niet van ons worden afgepakt!” wilt meer dan de helft (56%) hier 2 weken aan spenderen. Niet onbelangrijk is ook de vraag hoeveel uren per dag deze leerlingen willen besteden aan de zomerschool. Voor 78% is een halve dag voldoende (4 uur). De locatie van de zomerschool is ook een onderdeel van de bevraging. 74% verkiest om de zomerschool in de eigen school te laten doorgaan. De deelname aan de zomerschool blijft vrijwillig dus hoe motiveer je jongeren om hier aan deel te nemen die het meest nood aan hebben? Op welke manier zal er aandacht besteed worden aan het psychosociaal welbevinden van deze leerlingen? Het is een zware periode voor hen geweest. Het is belangrijk om in eerste instantie een duidelijk zicht te hebben op leerlingen die het meest nood hebben aan een zomerschool. Organisaties zoals PEP! slagen erin om voor hun eigen projecten kansarme jongeren te bereiken en hen warm te maken voor hun aanbod. Voor het uitrollen van zomerscholen is het daarom belangrijk om beroep te doen op deze expertise en samenwerkingsverbanden aan te gaan. De communicatie hierover moet zo duidelijk en laagdrempelig mogelijk gebeuren om lage participatie te voorkomen. De focus mag echter niet enkel op kennisverwerving en -versterking gelegd worden. 73% van de bevraagde leerlingen vindt een vrijetijdsaanbod in het zomerschoolprogramma essentieel. Niet alleen primaire en secundaire aanbieders vervullen een belangrijke rol binnen de zomerschool maar ook jongeren kunnen hier deel van uitmaken bijvoorbeeld door het implementeren van peer-to-peer learning onder leiding van pedagogische begeleiders. Jongeren kunnen elkaar motiveren om deel te nemen aan dit zomeraanbod. Voor de (bij)lesgevers is dit een unieke kans om een leerrijke ervaring op te doen. Zij verwerven nieuwe kennis en vaardigheden, verbreden hun netwerk, tonen een engagement door andere leerlingen te ondersteunen tijdens hun vrije tijd. 73% Vindt een vrijetijds - aanbod in het zomer - schoolprogramma essentieel

52. JAARRAPPORT 2019-2020 52

12. JAARRAPPORT 2019-2020 12 Doelen Gelijke onderwijskansen voor alle jongeren ongeacht sociaal- economische, culturele of etnische achtergrond. Voor jongeren Voor scholen Voor het beleid Meer jongeren met een gepast diploma Onderwijsinstellingen sensibiliseren en ondersteunen Een inclusiever en eerlijker beleid PEP! ijvert voor meer jongeren die een diploma behalen in een studierichting die bij hen past en meer jongeren die de stap zetten naar het hoger onder - wijs. PEP! sensibiliseert scholen over de (onderbelichte) onderwijsongelijkheid op basis van cijfers uit de literatuur en ervaringen van eigen rol- modellen. Daarnaast biedt PEP! scholen ondersteuning om de best practices van de PEP! methodiek in te zetten en zo jongeren meer kansen te geve n. PEP! fungeert als spreekbuis en belangenbehartiger van jongeren uit kansengroepen en hun kansen in het onderwijs. Daarnaast wil PEP! de Vlaamse overheid bijstaan in het imple - menteren van methodes die effectief zijn om deze jongeren hun slaagkansen te vergroten. Hiervoor verleent PEP! advies, neemt deel aan denktanken, ronde tafel gesprekken, ... Missie

34. JAARRAPPORT 2019-2020 34 64 7 26 0 10 20 30 40 50 60 70 Eens neutraal Sterk mee eens Ik weet met welke type vragen ik bij PEP! terecht kan dankzij dit gastcollege/deze lezing. Het afgelopen schooljaar hebben we studenten toegesproken van de Thomas More hogeschool (Toegepaste Psychologie), Artevelde hogeschool (lerarenopleiding), Odisee hogeschool (vertegenwoordigers studentenvereniging), KUL (inter- cultural interaction) en ook een workshop gegeven aan een groep Nederlandse studenten uit de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit van Leiden. Naar jaarlijkse gewoonte namen we opnieuw deel aan de rolmodeldag van het Koninklijk Atheneum Antwerpen waarin we onze eigen scholloopbaan toelichten aan de laatstejaars. Op 6 januari stelden we PEP! ook voor tijdens de “sociaal ondernemen tour” georganiseerd door de provincie Antwerpen waarin Nederlandstalige ondernemers samenkwa - men om uit te wisselen over het concept van “sociaal ondernemen”.

31. JAARRAPPORT 2019-2020 31 Informatieve video’s Vorig semester hebben we dan ook onze jongeren, coaches, medewerkers, stagiaires én influencer Malak Toumi opgetrommeld om te figureren in drie informatieve video’s. De video’s gaan over studietips- en technieken en verschillende tips om het studiekeuze- proces te vergemakkelijken. Door de huidige situatie konden wij deze manier van werken niet langer voortzetten. We gingen hier creatief mee om, wat resulteerde in onderstaande animated video’s. De video’s gaan over sociale media-gebruik, tips om de quarantaineperiode zo zinvol mogelijk te benutten, hoe fake news te herkennen en ten slotte laten we ook drie student-ondernemers aan het woord die vertellen over hun onderneming. Door het uitwerken van korte video’s trachten wij om belangrijke informatie op een laagdrempelige manier te verspreiden. Klik ‘play’ om de video’s te bekijken

38. JAARRAPPORT 2019-2020 38 welbevinden van jongeren in het bijzonder (enquête). En wie kan ons beter vertellen waar jongeren behoefte aan hebben dan de jongeren zelf? De meeste gezinnen waarvan deze jongeren deel uitmaken, bestaan uit 5 gezinsleden. 25% van deze gezinnen woont in een appartement. 10% van de bevraagde jongeren geeft aan thuis geen aparte plek te hebben wanneer ze nood hebben aan een rustpauze. Ongeveer 13% ziet een rustige ruimte op dit moment als een prioriteit. Zo’n 29% geeft toe thuis geen motivatie te hebben om voor school te werken. Het is belangrijk om hier inzicht in te krijgen en deze leerlingen vanuit de school en de organisaties hierin te ondersteunen. Ook op afstand is differentiatie een noodzaak. Er rijzen veel vragen over de nieuwe manier van werken die scholen nu noodgedwongen moeten hanteren. Het is daarom belangrijk om bereikbaar te zijn voor de leerlingen. Quasi 63% van de leerlingen verklaart dat zij bij hun school terecht kunnen met allerlei vragen en bezorgdheden. 7 jongeren wensen een (anoniem) gesprek. PEP!-medewerkers zijn dan ook via verschillende kanalen bereikbaar naast andere talloze organisaties en initiatieven zoals CLB-chat. De jongeren zijn bewust van de ernst van deze situatie. Ze beseffen dat de schade die het virus heeft aangericht groot is en lange tijd nodig heeft om terug te kunnen keren naar het leven zoals voordien. Gedurende dit schooljaar worden 63 jongeren bij PEP! gecoacht door een rolmodel. De jongeren worden geïnspireerd en gemotiveerd door hun coach, wat een positief effect kan hebben op hun leerresultaten, motivatie en zelfvertrouwen. Naast het schoolwerk houdt maar liefst 84% van de jongeren zich ook bezig met huishoudelijke taken. Sociale media en Netflix zijn hun voornaamste bezigheden in hun vrije tijd. Toch geeft zowat de helft van de jongeren aan dat ze nood hebben aan tips om hun tijd nuttig te besteden. Naast het verstrekken van cruciale informatie over het onderwijs, organiseert zowel PEP! alsook Kras Jeugdwerk regelmatig quizjes, challenges, raadsels, ... op Instagram voor een zinvolle vrijetijdsinvulling. “Sociale media en Netflix zijn hun voornaamste bezig - heden in hun vrije tijd. Toch geeft zowat de helft van de jongeren aan dat ze nood hebben aan tips om hun tijd nuttig te besteden.”

22. JAARRAPPORT 2019-2020 22 Bijlesclubs De rolmodel coach geeft geen vakinhoudelijke ondersteuning, daarom ging PEP! op zoek naar de opties om bijles te volgen in Antwerpen. Hier werd meteen duidelijk dat de bijlesmarkt voor veel ouders onbetaalbaar is. Zo kwam PEP! op de proppen met een innovatief concept: peer-to-peer bijles. Dit initiatief startte in 2018 in Antwerpen voor het vak wiskunde en is intussen uitgebreid naar Brussel en Limburg. In Antwerpen is er naast bijles wiskunde nu ook bijles Frans. In Limburg wordt er naast wiskunde ook bijles voor Frans en Engels voorzien. Sinds drie jaar nemen jongeren uit het 1e tot 6e middelbaar die zwak scoren op bepaalde vakken wekelijks deel aan peer-to-peer bijlessen gegeven door leerlingen uit de 3de graad die sterk scoren op deze vakken. Deze bijlessen vinden wekelijks plaats en duren twee uur. Met de bijlesclubs bieden we aan jongeren die het thuis niet breed hebben toch de kans om te leren en bijles te volgen. Doordat de bijlesgevers jonge herkenbare rolmodellen zijn heerst het groepsgevoel, durven jongeren meer vragen stellen en wordt de leerstof eenvoudiger toegelicht. Dit werkt motiverend en inspirerend. In Antwerpen worden onze bijlesgevers sinds 2018 jaar erkend met het ComPas (competentiepaspoort) van de Stad Antwerpen “Op basis van de feedback van coaches uit het coachings- project, begrepen we dat heel veel jongeren naast coaching ook echt nood hebben aan bijles .” 204 Jongeren 167 Jongeren volgde bijles: wiskunde, Frans,, Engels 37 Bijlesgevers 20 Bijlesgevers kregen een ComPas JAARRAPORT 2019-2020 22

26. JAARRAPPORT 2019-2020 26 5 2 4 7 2 23 2 12 7 1 14 5 25 10 26 16 11 19 18 23 10 2 9 5 7 17 5 9 MIJN EIGEN PUNTEN VOOR HET VAK WISKUNDE/FRANS STIJGEN. IK HAAL WAARDERING UIT HET GEVEN VAN BIJLES. IK LEER BIJ VAN ANDERE BIJLESGEVERS. IK HEB MIJN LEERKRACHT (WISKUNDE/FRANS) VERTELD DAT IK BIJLES GEEF. IK HEB MIJN FAMILIE EN VRIENDEN VERTELD DAT IK BIJLES GEEF. MIJN ZELFVERTROUWEN IS GESTEGEN. IK VOEL ME BETER SINDS IK DE BIJLESSEN GEEF. IK VOEL ME OP MIJN GEMAK BIJ DE ANDERE LEADERS. IK VOEL ME OP MIJN GEMAK BIJ DE BIJLESVOLGERS UIT MIJN GROEPJE. EVALUATIE BIJLESGEVERS ANTWERPEN Sterk mee oneen s Oneen s Neutraal Eens Sterk mee eens Ik voel me op mijn gemak bij de bijlesvolgers uit mijn groepje Ik voel me op mijn gemak bij de andere leaders Mijn zelfvertrouwen is gestegen. Ik voel me beter sinds ik de bijlessen geef Ik heb mijn familie en vrienden verteld dat ik bijles geef Ik heb mijn leerkracht (wiskunde/frans) verteld dat ik bijles geef Ik leer bij van andere bijlesgevers Ik haal waardering uit het geven van bijles Mijn eigen punten voor het vak wiskunde/frans stijgen Evaluatie bijlesgevers Antwerpen

17. JAARRAPPORT 2019-2020 17 Voor het schooljaar 2020-2021 streven we naar 100 jongeren die het traject kwalitatief volbrengen en: hun vooropgestelde doelen behalen aangeven dat de verwachtingen van het traject volbracht zijn andere jongeren aanraden om zich in te schrijven voor het traject 1 2 3 17 Ze hielden online contact met elkaar en motiveerden de jongeren om door te zetten ondanks de moeilijke omstandigheden. Ze gingen actief opzoek naar oplossingen voor problemen die het gevolg waren van de lockdown zoals het gebrek aan een laptop om de schoolse opdrachten te kunnen maken. Dit is nog maar eens een bewijs dat PEP!- coaches flexibel, betrokken, empathisch en behulpzaam zijn. Zij zijn de reden van het succes van het coachingsproject! Ondanks de uitbraak van het coronavirus en de daarbij horende maatregelen, hebben alle coaches vorig schooljaar het coachings- traject met de jongeren verdergezet.

3. JAARRAPPORT 2019-2020 3 Voorwoord Of, zoals Andres Schleicher (ook wel eens de ‘directeur van PISA’ genoemd), het in zijn recente boek stelt over het voorspellen van onderwijssucces: eerder dan wie de leer- lingen zijn en waar ze vandaan komen, is het “Eerder dan wie de leerlingen zijn en waar ze vandaan komen, is het doorslaggevender om te kijken naar het onderwijssysteem waarin de leerlingen terecht komen.” Andres Schleicher doorslaggevender om te kijken naar het onderwijssysteem waarin de leerlingen terecht komen. Met andere woorden, dezelfde profielen van leerlingen doen het in het ene systeem beter dan in het andere systeem. Dat betekent dat we – bij het zoeken naar oplossingen voor ongelijkheden en andere moeilijkheden – bijzonder veel aandacht moeten besteden aan hoe het onderwijssysteem is ontwikkeld en hoe beleid wordt gevoerd en geïmplementeerd. Al te gemakkelijke oplossingen die verwijzen naar de zogezegd beperkte motivatie van leerlingen of te weinig ondersteuning door ouders, gaan voorbij aan het feit dat leerlingen vele jaren lang en vele uren per week doorbrengen in een school. De grootste verantwoordelijkheid om jongeren op weg te helpen naar onderwijssucces ligt dan ook bij ‘het onderwijs’. Gelukkig zijn ook in het onderwijs verschillende scholen, directies en leerkrachten overtuigd van deze kracht (en macht) die zij hebben om het onderwijstraject van jongeren positief te ondersteunen. Echter, wat duidelijk is, is dat ouders en Noel Clycq We trappen een open deur in: Het Vlaamse onderwijs slaagt er veel te weinig in om jongeren met een immigratie - achtergrond en/of kwetsbare socio-eco - nomische achtergrond te helpen excelle - ren in het onderwijs. Bovendien weten we dat dit in verschillende andere onderwijs- systemen in Europa vaak beter lukt.

9. JAARRAPPORT 2019-2020 9 Leerlingen uit kansengroepen zijn minder aanwezig in hoog- gewaardeerde onderwijsvormen Kans op ongekwalificeerde uitstroom: zonder migratieachtergrond met migratieachtergrond Nooit blijven zitten Nooit blijven zitten Een keer blijven zitten Een keer blijven zitten Meer dan een keer 37% 89% 21% 73% 9% 38% Meer dan een keer Bij de start van het secundair onderwijs, zit ongeveer 90% van de kinderen van Belgische herkomst op leeftijd. Bij leer- lingen met een migratieachtergrond is dit slechts tussen de 71% à 73%. In de loop van het secundair onderwijs blijft ongeveer 38% van de jongens van Belgische herkomst en 24% van de meisjes minstens eenmaal zitten. Bij kinderen met een migratieachtergrond lopen deze percentages op tot respectievelijk 49% en 35%. Bovendien blijkt dat leerlingen met een migratieachtergrond ook vaker meermaals blijven zitten dan leerlingen van Belgische herkomst. Kinderen met een migratieachtergrond zitten disproportioneel vaker in de B-stroom. Kinderen van laaggeschoolde moeders of inactieve vaders, meertalige kinderen of kinderen met een niet-westerse nationaliteit worden vaker naar het 1ste leerjaar B georiënteerd, ook indien ze geen vertraging hebben opgelopen. Omgekeerd worden kinderen die vertraging hebben opgelopen opmerkelijk minder naar de B-klas georiënteerd indien ze hooggeschoolde moeders of actieve vaders hebben. “Het aantal jonge - ren dat blijft zitten in Vlaanderen, is het dubbele van het internationaal gemiddelde.” - Itinera institute

50. JAARRAPPORT 2019-2020 50 100% 100% van alle deelnemers gaf aan dat ze zich goed voelden gedurende de zomerschool. gaf aan dat ze iets hebben bijgeleerd (spelling, academische woorden - schat, leren noteren). gaf aan dat ze het gevoel hadden dat hun Nederlands beter was geworden. gaf aan dat ze de zomer - school zouden aanraden aan derden. 93% 65% > “Heel aangenaam & heel fijn!” (W. T.) > “Ik vind het goed dat er een goeie band is tussen de begeleiders en de jongeren zelf en dat iedereen gewoon open is met elkaar” (N. Y.) > “Ze toonden veel interesse en begrip. Er werd goed gezorgd voor ons. (Dankjewel!)” (S. K.)

30. JAARRAPPORT 2019-2020 30 Het afgelopen jaar hebben we ingezet op het verspreiden van digitale informatie. Zowel jongeren als ouders gebruiken verschillende digitale kanalen waar informatie op een laag- drempelige manier kan aangeboden worden. PEP! heeft besloten om die digitale kanalen te gebruiken voor het verspreiden van informatie. Dit om te zorgen voor de democratisering van de toegang tot informatie voor jongeren uit kansengroepen. Het resultaat is dat er meer jongeren en ouders bereikt kunnen worden. Dit jaar heeft PEP! besloten om nog creatiever in te zetten op digitale kanalen. Ten gevolge van de corona-crisis was er een grote nood aan “leren leren” vanuit leerlingen uit alle studie- richtingen en -jaren. Met enkele masterstudenten van de Educatieve Masteropleiding van de UA heeft PEP! Antwerpen een bundel rond “leren leren” opgemaakt en dit beschikbaar gemaakt voor zowel de leerlingen uit het secundair onderwijs als studenten uit het hoger onderwijs. Met het einde van een wel heel bijzonder schooljaar zaten heel wat leerlingen en ouders met verschillende vragen over het verkregen attest, twijfels over de verschillende studie- richtingen, zoektocht naar een nieuwe school... We hebben een informatiebrochure samengesteld waarin wij de meest gestelde vragen beantwoorden. Deze bundel bevat informatie over het lager-, secundair- en hoger onderwijs. Een aantal onderwerpen uit de bundel zijn: overstap naar het secundair onderwijs, SID-in beurs, structuur van het secundair onderwijs, studietoelagen, leerkrediet en inschrijven in het hoger onderwijs. “Dit jaar heeft PEP! besloten om nog creatiever in te zetten op digitale kanalen. Ten gevolge van de coronacrisis was er een grote nood aan leren leren. ” Digitale informatie

13. JAARRAPPORT 2019-2020 13 PEP! methodiek PEP! leert PEP! motiveert PEP! inspireert PEP! informeert Hard skills: vakinhoudelijke ondersteuning (vb. wiskunde); vakoverschrijdende competen - ties bij bedrijven en externe organisaties (vb. programme - ren). Soft skills: leren leren, discipline, zelfvertrouwen, assertiviteit,... Door middel van coaching door rolmodellen leggen we onze jongeren hoge verwachtingen op en bieden we hen de juiste ondersteuning. Informatie toegankelijk en begrijpelijk maken voor jongeren en hun ouders/familie. Dit varieert van sessies rond het meld-je-aan-systeem tot info over mogelijke verdere studies. We verruimen de toekomst - mogelijkheden van de jongeren door hen in contact te brengen met technologie, innovatie en ondernemerschap. PEP! is het aanspreekpunt dat iedere jongere leert, informeert, inspireert en motiveert om de beste versie van zichzelf te worden. Visie “De aanpak van PEP! is uniek doordat in elk aspect van onze methodiek herkenbare rolmodellen voor onze jongeren centraal staan.”

45. JAARRAPPORT 2019-2020 45 Eind augustus presenteerde de SERV haar advies rond diversiteit binnen het onderwijzend personeel. Met PEP! kregen we de kans om advies te verlenen bij het uitwerken van dit rapport . De Commissie Diversiteit van de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) erkende PEP! als good practice waaronder onze aanpak zoals het outreachend sensibiliseren en het werken met rolmodellen. Leerkrachten maken elke dag het verschil voor heel wat kinderen en jongeren. Eén van de grootste uitdagingen voor onze samenleving is ervoor zorgen dat de lerarenkamers onze leerlingenpopulatie weerspiegelen. Met het project “Talent on Stage” wil het Minderhedenforum verschillende initiatieven en individuen stimuleren die diversiteit in het onderwijs promoten. Lees hier de verschillende inspirerende verhalen en voorbeelden. Diversiteit binnen het onderwijzend personeel Talent on Stage

46. JAARRAPPORT 2019-2020 46 PEP! viel in de prijzen! Op 24 juni vond een online proclamatie plaats van de Koningin Paola Prijs voor het onderwijs 2019 – 2020. We behaalden een mooie tweede plaats binnen de categorie “Buitenschoolse ondersteuning voor jongeren en hun school”. Op 7 oktober vond een plechtige ceremonie plaats op het Koninklijk Paleis in Brussel. Koningin Paola Prijs

48. JAARRAPPORT 2019-2020 48 Steeds vaker krijgen we te horen dat heel wat jongeren moeilijkheden ervaren met de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs. Met PEP! organiseerden we in Limburg een zomerschool om jongeren voor te bereiden op deze belangrijke stap. Met deze zomerschool streefden we twee doelstellingen na; jongeren op een creatieve manier laten omgaan met het academisch Nederlands en jongeren warm maken voor hogere studies. Om dit te realiseren heeft PEP! Limburg beroep gedaan op docenten van onze partnerscholen. Een lesdag bestond uit drie dagdelen: De zomerschool duurde twee weken en werd georganiseerd van 10 tot 21 augustus. In totaal hebben 23 jongeren zich ingeschreven voor deze zomerschool. We konden door de toenmalige veiligheidsmaatregelen slechts 14 jongeren laten deelnemen. Tijdens de ontspannende activiteiten kregen de jongeren de kans om het vrijetijdsaanbod in Genk te ontdekken. Elke dag vond er een nieuwe activiteit plaats, zoals: het hoogtouwenparcours, funball, blotevoetenpad, aquapark bezoeken, boksen en volleyballen. De zomerschool eindigde op vrijdag 21 augustus 2020. De jongeren stelden hun creatieve opdracht voor aan een jury. Na deze jurypresentatie was er een prijs- en certificaat- uitreiking. De slotdag eindigde met een paintball sessie in Houthalen. Zomerschool Limburg “Steeds vaker krijgen we te horen dat heel wat jonge - ren moeilijkheden ervaren met de overgang van het secundair naar het hoger onderwijs.” > Dagdeel 1: inhoudelijke lessen gegeven door gastdocenten/lectoren van onze partners > Dagdeel 2: uitbreidingsactiviteiten > Dagdeel 3: ontspannende activiteiten

21. JAARRAPPORT 2019-2020 21 “Het is belangrijk dat je een vertrouwensband opbouwt met je jongere.” - Warda “Ik vind het belangrijk om mijn kennis en ervaringen met studenten te delen om hen op die manier verder te helpen met het bereiken van hun doelen en dromen. In het verleden had ik hulp nodig om mijn dromen te kunnen bereiken, deze had ik jammer genoeg niet, ik stond er alleen voor. Dit heeft me hard doen realiseren dat een coach, een groot impact kan hebben. Het is belangrijk dat je een vertrouwensband opbouwt met je jongere. Op die manier weten ze dat ze altijd bij u terecht kunnen, no matter what! Daarom ben ik PEP!-coach om studenten verder te helpen en de voldoening die ik hier van krijg, is onbetaalbaar. Ik raad het coachen van een jongere zeker aan! Je leert veel van elkaar en ziet het perspectief van een ander. Als een team zoek je samen naar oplossingen, waar hier en daar ook ontspanning bij hoort.” (Warda H.) Coaches aan het woord 21

47. JAARRAPPORT 2019-2020 47 Advies zomerscholen Heel wat jongeren eindigden het schooljaar 2019 – 2020 met afstandsonderwijs. Voor velen een intensief gegeven gezien niet elke leerling beroep kan doen op de nodige onder- steuning van thuis uit, geen geschikte studieomgeving ter beschikking heeft of andere materiaal zoals een laptop of goede internetverbinding. Het onderwijslandschap maakte zich dan ook de nodige zorgen over welk effect de maanden in afstandsonderwijs zouden hebben op een groot deel van de leerlingenpopulatie. Al snel werd het idee van een zomerschool op tafel gegooid. Dit zou eventueel mogelijkheden bieden om de gemiste leerstof in te halen. In de realiteit bleek het niet zo eenvoudig om zomerscholen op te richten. Met PEP! gaven we ons advies en de bevindingen vanuit de afgenomen bevragingen en ervaringen van onze jongeren. Dit alles deelden we met Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi die een blueprint voor de zomerscholen in Antwerpen schreef. PEP! werd ook opgenomen als good practice door het STEM-platform van de Vlaamse Regering dat ook een advies rond de zomerscholen schreef.

6. JAARRAPPORT 2019-2020 6 Dankwoord Het schooljaar 2019 – 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als een bijzonder en uitdagend schooljaar. Voor PEP! was dit ook een uniek werkjaar. Een jaar waarin we het woord “flexibiliteit” een andere invulling gaven en we creatief en innovatief uit de hoek moesten komen. De coronacrisis heeft alle lagen van de bevolking wereldwijd getroffen. Jongeren met een lage sociaal- economische positie hadden het zwaarst te verduren. Hun kwetsbaarheid werd tijdens deze pandemie meer dan ooit geaffirmeerd. De vraag die zich opdringt: “wie kan deze jongeren bereiken en hen voorzien in hun ondersteuningsbehoeften?”. De noodzaak van het bestaan van PEP! stond altijd buiten kijf. Maar dat veel ouders en jongeren zich tot ons zouden wenden als hun laatste redding, had niemand kunnen denken. Onze dagelijkse werking stond in het teken van de noodkreten die wij ontvingen van ouders, jongeren, scholen, ... We hopen dat de adviezen en de signalen die wij delen een verschil zullen betekenen voor deze en komende generaties. Dat ons Vlaams onderwijs, goed onderwijs organiseert voor elk kind ongeacht zijn/haar achtergrond of maatschappelijke positie. Het zijn deze kinderen, deze jongeren die onze toekomst vormen. Elk talent moet benut worden zodat wij kunnen evolueren naar een inclusieve samenleving waar iedereen telt! Ons werk van het afgelopen schooljaar zou niet mogelijk geweest zijn door de volgende personen & organisaties: > Medewerkers van PEP! > Vrijwilligers over alle regio’s & projecten heen > Stagiaires & studenten > Sympathisanten > Partnerorganisaties > Financiële partners We bedanken vooral de vele jongeren en ouders die de weg naar PEP! hebben gevonden!

15. JAARRAPPORT 2019-2020 15 Rolmodel coaching Aan het begin van het schooljaar volgen de coaches een vormingsdag waarbij het project wordt toegelicht. Sprekers uit het werkveld delen hun ervaringen mee en hun kennis met de coaches. De matching van coaches met de jongeren gebeurt op basis van de opleiding, kennis, ervaring, interesses en voorkeuren. Gedurende één schooljaar wordt de jongere door de coach (rolmodel) opgevolgd en begeleid door minstens 6 contactmomenten vast te leggen. De aangeboden ondersteuning hangt af van de noden en werkpunten van de jongere. De coaches worden bijgestaan door de PEP!- projectcoördinator. Naast de vormingsdag wonen de coaches ook twee intervisiemomenten per schooljaar bij. Ze delen hun ervaring met elkaar, leren elkaar beter kennen en delen tips en tricks om de jongere nog beter te begeleiden. Om het verloop en de werking van het project te verbeteren, vullen de coaches op het einde van het jaar een evaluatie in. De jongeren vullen zowel in het begin als op het einde van het coachingstraject een evaluatie in wat ons in staat stelt om hun vorderingen in kaart te brengen. Met het coachingsproject slaat PEP! een brug tussen enerzijds jongeren van het secundair onderwijs en het eerste jaar hoger onderwijs en anderzijds studenten hoger onderwijs en professionals. Het doel is om jongeren uit kansengroepen op de juiste plaats in het onderwijs te krijgen door ze te informeren, motiveren, empoweren en inspireren. Dit doen we door: Succesvolle rolmodellen te introduceren aan jongeren uit kansengroepen Positieve verwachtingen en perspectieven te bieden aan jongeren uit kansengroepen zodat ze hun volledige potentieel kunnen ontplooien Ongekwalificeerde uitstroom te verlagen Grotere instroom van jongeren uit kansen- groepen naar het hoger onderwijs te bewerk - stelligen 1 2 3 4 Op het einde van het schooljaar organiseert PEP! een BBQ voor alle jongeren en coaches om het traject van dat jaar succesvol af te sluiten. We voorzien een kleine attentie voor elke coach om hem/haar te bedanken voor de inzet, samenwerking en betrokkenheid.

2. JAARRAPPORT 2019-2020 2 Inhoudstafel Voorwoord 3 Dankwoord 6 Waarom PEP! 8 Doelen 12 Missie 12 PEP! methodiek 13 Visie 13 Rolmodel coaching 15 Ervaringen coaching project 18 Bijlesclubs 22 Ervaringen bijlesgevers 23 Evaluatie bijlesvolgers Antwerpen 25 Evaluatie bijlesgevers Antwerpen 26 Informatiemomenten 27 Ervaringen infomomenten Antwerpen 28 Digitale informatie 30 Informatieve video’s 31 Sensibiliseringscampagnes 33 Ervaringen sensibiliserings campagnes 35 PEP! tijdens COVID-19 37 Scholieren tijdens quarantaine 37 Bevraging zomerscholen 2020 39 Digitale bijlesclubs 42 Instagram livestream 43 Belangenbehartiger 44 Diversiteit onderwijzend personeel 45 Talent on Stage 45 Koningin Paola Prijs 46 Advies zomerscholen 47 Zomerschool Limburg 48 Ervaringen zomerschool 49 Getuigenissen en succesverhalen 51 Financiële parters 53 Contact 54

36. JAARRAPPORT 2019-2020 36 85% 50% 73% 38% 68% (meer) gemotiveerd om zijn/ haar diploma te behalen dank - zij de workshop/lezing geeft op de open vraag aan meer te willen studeren en hard te werken om te slagen heeft nieuwe inzichten verworven over onderwijs- ongelijkheid in Vlaanderen geeft op de open vraag aan zich als vrijwilliger te willen inzetten om jongeren te helpen heeft het gevoel inspanningen te kunnen leveren om de ongelijkheid te doen afnemen > “De hallucinante cijfers van de etnische ongelijkheid in het onderwijs,en hoe pep hier verandering in wilt brengen.” > “Confronterend om te zien hoe groot kansenongelijkheid is.” > “De ongelijkheid in België is veel heftiger dan ik verwacht had.” > “De grote invloed die het vooroordeel over het kunnen van leerlingen hebben op de uiteindelijke schoolprestatie van die leerlingen.”

25. JAARRAPPORT 2019-2020 25 Mijn eigen punten voor het vak wiskunde/frans stijgen Zou je de bijschoolclubs aanraden aan anderen? “Ja, sinds ik met de bijlessen van pep ben gestart heb ik meer zelf- vertrouwen gekregen en meer inzicht in het vak waar ik tegen over andere vakken minder op score.” (S. C.) “Ja het geeft je meer zelf- vertrouwen en je leert meer trucjes.” (S. C.) “Omdat wij bijles krijgen van leerlingen, die kunnen beter ons begrijpen en uitleggen.” (R. A.) “Ja, want het helpt jou en je ziet ook verandering, maar het ligt ook vooral aan jou. Je moet je ook kunnen inzetten en geen motivatie verliezen.“ (A. L.) 1 2 1 3 1 4 4 2 4 15 4 16 9 13 17 11 14 14 23 34 26 30 25 28 23 29 25 27 25 6 28 12 23 17 14 18 14 13 5 IK DURF VRAGEN STELLEN OVER ZAKEN DIE IK NIET BEGRIJP TIJDENS DE BIJLES. MIJN ZELFVERTROUWEN IS GESTEGEN. IK VOEL ME BETER SINDS IK DE BIJLESSEN VOLG. IK VOEL MIJ OP MIJN GEMAK BIJ DE ANDERE LEERLINGEN. DE BIJLESGEVER INSPIREERT MIJ. IK KIJK NAAR HE M /HAAR OP . IK LEER BIJ VAN LEEFTIJDSGENOTEN DIE DE BIJLESSEN VOLGEN EN/OF GEVEN. IK VIND HET LEUK OM MET ANDERE LEERLINGEN BIJLES TE VOLGEN. IK DURF OP SCHOOL TIJDENS DE LES WISKUNDE/FRANS MEER VRAGEN STELLEN. IK GELOOF DAT IK MEER KANS HEB OP EEN A - ATTE S T NU IK DE BIJLESSEN VOLG. MIJN PUNTEN VOOR ANDERE VAKKEN ZIJN GESTEGEN IK ZOU MIJ INSCHRIJVEN OM BIJLES TE GEVEN VOOR EEN VAK WAAR IK ZELF GOED IN BEN. EVALAUTIE BIJLESVOLGERS ANTWERPEN Sterk mee oneen s Oneen s Neutraal Eens Sterk mee eens Evaluatie bijlesvolgers Antwerpen Ik zou mij inschrijven om bijles te geven voor een vak waar ik zelf goed in ben Mijn punten voor andere vakken zijn gestegen Ik geloof dat ik meer kans heb op een A-attest nu ik de bijlessen volg Ik durf op school tijdens de les wiskunde/frans meer vragen stellen Ik vind het leuk om met andere leerlingen bijles te volgen Ik leer bij van leeftijdsgenoten die de bijlessen volgen en/of geven De bijlesgever inspireert mij. Ik kijk naar hem/haar op Ik voel mij op mijn gemak bij de andere leerlingen Mijn zelfvetrouwen is gestegen / Ik voel me beter sinds ik de bijlessen volg Ik durf vragen te stellen over zaken die ik niet begrijp tijdens de bijles

20. JAARRAPPORT 2019-2020 20 “Mijn coachee had faalangst waardoor ze haar eindwerk telkens uitstelde. Tijdens het coachen, her - kende ik mezelf in haar.” - Jenelyn “Door de lock - down konden wij niet meer fysiek afspreken maar we hielden wel online contact.” - Yesmina “Het coachingstraject was voor mij heel leuk en leerrijk geweest. Mijn taak als coach was vooral mijn coachee S. te begeleiden met haar leerproces. Ik probeerde met het eerste gesprek haar noden en behoeften af te toetsen zodat ik daar meer op kon inspelen. Mijn coachee had faalangst waardoor ze haar eindwerk telkens uitstelde. Tijdens het coachen, herkende ik mezelf in haar. Het is niet gemakkelijk om aan iets te beginnen als je de motivatie niet hebt en/of niet zelfzeker bent. Toch lukte het haar om telkens door te zetten en alle kortetermijndoelen/-deadlines die we samen opstelden te halen. Ik zag terug weer pit en zelfvertrouwen in S.. Ze kreeg complimenten van haar promotor. Het idee dat ze haar eindwerk zou kunnen indienen en dus een voldoende kon halen, kwam dichterbij. Na al haar inspanningen en onze digitale coachinggesprekken, kreeg ik te horen dat ze goed scoorde voor haar eindwerk en al haar andere vakken. Als coach kan ik alleen maar trots zijn op mijn coachee’s doorzettingsvermogen. Het is niet ge- makkelijk geweest, gezien de omstandigheden, maar ze bewees keer op keer dat ze het dégelijk wel kan mits extra begeleiding.” (Jenelyn W.) “ Halverwege dit schooljaar heb ik mij als PEP!-coach ingeschreven. Ik wilde de jongere die ik toegewezen kreeg het gevoel geven dat hij het wel kan en dat hij zeker veel meer kan dan hij zelf denkt! Door de lockdown konden wij niet meer fysiek afspreken maar we hielden wel online contact. Het was een zware periode zowel voor hem omdat hij veel taken moest maken als voor mij omdat ik hem op afstand moest begeleiden. Maar door met hem in contact te blijven en hem te blijven motiveren en bijsturen waar het nodig was, is het ons gelukt! Begin juli kreeg ik een berichtje van R.. Hij heeft een A-attest behaald! Ik was ontzettend blij en trots op hem. We hebben een moeizaam maar wel een succesvol traject afgelegd!” (Yesmina H.) Coaches aan het woord

27. JAARRAPPORT 2019-2020 27 Informatiemomenten Op verschillende cruciale momenten doorheen het schooljaar informeert PEP! jongeren en hun ouders rond de complexe mechanismes van ons Vlaams onderwijs. Zo verkrijgen jongeren en hun ouders op een laagdrempelige manier de nodige informatie om belangrijke keuzes te maken. Deze informatiemomenten worden zowel bij PEP! als op locatie georganiseerd. Zo organiseerden we over de verschillende regio’s heen de volgende momenten: > een infosessie rond de structuur van het hoger onderwijs i.s.m. Studychat van de UA en brachten we met leerlingen uit de derde graad BSO/TSO/KSO/ASO een bezoek aan de SID-in beurs > een “second opinion” eind december na- middag waarbij we vragen beantwoorden omtrent het rapport, attestering, advisering... > een eerste online “second opinion” in Antwerpen waar we eind juni heel wat vragen van jongeren en ouders beantwoord hebben per mail, telefoon & sociale media. In Limburg ging deze second opinion fysiek door met inachtneming van de toen geldende veiligheidsmaatregelen. > een infosessie over het toelatingsexamen arts en tandarts. Een studente die geslaagd is legt uit hoe ze het examen heeft aangepakt en hoe ze de opleiding geneeskunde ervaart. > de vraag en interesse voor dit infomoment bleef komen vanuit de jongeren, daarom organiseerden we in mei een Instagramlive sessie waar een studente uit de opleiding geneeskunde haar tips deelde. > in Limburg organiseerden we een uitstap naar aanleiding van de ‘Dag van de Wetenschap’. Op 24 november werd een wetenschapsmarkt georganiseerd door onze partners, hogeschool PXL en Universiteit Hasselt, die plaatsvond in Genk. PEP! Limburg trok samen met 23 jongeren naar dit event. > over de verschillende provincies heen organiseerden we meerdere sessies rond “leren leren” voor het secundair onderwijs. PEP! Limburg stelde tijdens de examen- periodes haar lokalen ter beschikking voor jongeren die op zoek waren naar een geschikte studieplaats. Laptops en de nodige begeleiding werden ook voorzien. 385 Jongeren en ouders geïnformeerd 9 type informatie- momenten 103 Second Opinions 30 Toelatingsexamens geneeskunde

29. JAARRAPPORT 2019-2020 29 “Ik werd niet onderbroken tijdens het vertellen van mijn verhaal, er werd aandachtig geluisterd.” (Y. B.) “Omdat ze de tijd nam om naar de problemen te luisteren.” (A. H.) “Tijdens deze workshop heb ik heel veel bijgeleerd en ben ik meer inzicht gaan krijgen over het toelatingsexamen en over de richting zelf. Ook heeft het me sterk gemotiveerd.” (L. T.) “Je krijgt informatie en motivatie. Je leert echt iets bij en het helpt ook om te kunnen spreken met mensen die het al een meegemaakt hebben.” (E. B.) “Ik heb door middel van deze workshop veel bijgeleerd en mijn interesse is ook gestegen voor de opleiding genees- kunde. De tips waren ook erg interessant.” (R. S.) “Ik heb mijn verhaal kunnen doen en er werd naar me geluisterd.” (N. E.) “De motivatie die ik krijg om mijn dromen te verwezenlijken.” - (A. Q.) Second Opinion Toelatingsexamen geneeskunde

19. JAARRAPPORT 2019-2020 19 “ PEP! was en is nog steeds een verrijking in mijn leven. Als eindejaarsstudent is het erg fijn om begeleid te worden. Toen ik had besloten om rechten te gaan studeren, heb ik alle info-brochures gelezen en alle openlesdagen gevolgd. En toch had ik het gevoel dat ik niet wist waar ik mee bezig was of hoe ik er aan moest beginnen. Mijn coach, Sophie, heeft dat voor me kunnen oplossen. Ze heeft me een beeld gegeven hoe het echt is om rechten te gaan studeren, met talloze tips tricks voor mijn studiehouding en voor later. Het is fijn om iemand te hebben die “been there, done that, I got you” kan zeggen. Persoonlijk ben ik er van overtuigd dat iedereen wel een coach kan gebruiken. Verder gaan studeren is allesbehalve makkelijk en iemand hebben waarop je kan terugvallen voor advies, is really worth it.” (Aissé T.) “Het is fijn om iemand te hebben die “been there, done that, I got you” kan zeggen” - Aissé “Ze heeft me echt goed gemotiveerd en ze is echt positief gebleven ze geloofde echt in mij! En nu ben ik geslaagd! ” - Douae “Ik ben een leerling en ik zat in het 3e middelbaar. Ik ben 17 jaar oud en ging dit schooljaar in januari op gesprek bij iemand van PEP!. Na alle positieve commentaren dacht ik dat PEP erg handig zou zijn voor mij. Ik ben 2 keer blijven zitten in het middelbaar en geef daarom de moed snel op. Ik wou graag gemotiveerd worden en met mijn vragen bij iemand terecht kunnen. Ik heb dan met Majida gesproken coördinator van het coachingsproject en zij begreep mij echt. Ik hield contact met haar via Whatsapp en ik kon voor alles bij haar terecht. Ze doet haar werk echt met haar hart en geeft echt om haar leerlingen. Ze wilt iedereen graag tot het uiterste helpen. Ik gaf tijdens het afstandsonderwijs eventjes de moed op omdat ik echt werd overrompeld met taken en verschillende deadlines. Ik contacteerde Majida en vertelde haar mijn verhaal. Ze heeft me echt goed gemotiveerd en ze is echt positief gebleven ze geloofde echt in mij! En nu ben ik geslaagd! En heb ik een A-Attest en kan ik naar 4 Economie gaan. Al ben ik blijven zitten, geeft ze mij echt het gevoel dat het nooit te laat is voor een diploma. Ik zou PEP! iedereen aanraden, het is echt de moeite waard en je zal heel blij zijn met een coach die je elk moment motiveert en antwoord geeft op al je vragen in verband met school. Ik zou het liefst elk jaar begeleid worden door iemand!” (Douae E.M) Coachees aan het woord

24. JAARRAPPORT 2019-2020 24 “De sfeer is anders. Je zit niet in een schoolse sfeer.” (Sana E.) “Jongeren met wiskunde- en of taal - problemen kunnen in kleine groepen veel bijleren en zo hun capaciteiten een boost geven. En dat terwijl je een band opbouwt met je leerlingen.” (Kerem A.) “Als bijlesgever haalde ik er veel voldoening uit om anderen te kunnen helpen. En friste ik mijn leerstof ook nog eens op.” (Fatima B.) “Een unieke, leuke ervaring. Verder is het niet alleen een bijlesclub. Er werd ons (de bijlesgevers) op allerlei andere vlakken ook geholpen (super gewoon).” (Akashdeep S.) “Ik haal plezier uit het feit dat de bijlesvolgers meer zelfvertrouwen krijgen wanneer ze beseffen dat ze het wel degelijk kunnen nadat ik mijn uitleg heb gegeven en vervolgens zich enthousiast storten op de volgende oefening. De meerwaarde van de bijlesclub is dat ik zelf plezier schep aan het helpen van anderen en anderen iets bij te leren.” (Doaa B.)

16. JAARRAPPORT 2019-2020 16 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 125 jongeren 140 jongeren 70 jongeren Tijdens het schooljaar 2017-2018 werden er 152 jongeren gecoacht door een rolmodel. Het jaar nadien schreven 140 jongeren zich in en in het schooljaar 2019 – 2020 is het aantal jongeren dat toegewezen wordt aan een coach ver - der gedaald naar 70 jongeren (57% meisjes en 43% jongens). Deze daling is er gekomen als gevolg van meerdere aanpassingen en verstrenging in de selectie. > De functie van het rolmodel werd gespecifieerd en het engagement werd vastgelegd op minstens 6 contactmomenten gespreid over 1 schooljaar. Dit om de jongere goed op te volgen en de langetermijndoel- stellingen te behalen. > In de eerste twee jaar was de nood aan een rolmodel groot doordat er geen andere organisatie was die een dergelijk project op grote schaal uitvoerde. Jongeren die geholpen werden en hun weg hebben gevonden, schrijven zich zelden terug. > Begeleiding op maat is het uitgangspunt van het coachingsproject. Dit impliceert dat elk kind opgevolgd dient te worden gedurende 1 schooljaar door zowel de coach als de projectcoördinator. Om dit te realiseren, wordt een maximum aantal jongeren gecoacht zodat de aangeboden begeleiding effectief is en naar behoren wordt uitgevoerd en opgevolgd. > De toestemming en medewerking van de jongere aan het project is een essentiële voorwaarde. De voorbije schooljaren werden enkele jongeren -zonder voorafgaand akkoord- aangemeld voor het coachingsproject door hun ouder/ voogd, begeleider, broer/zus, ... Daarom wordt elke jongere uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek vooraleer het traject van start kan gaan. Het verloop en het doel van het project wordt toegelicht en de noden van de jongere worden in kaart gebracht. Op deze manier wordt er duidelijk gecommuniceerd en worden de wederzijdse verwachtingen kenbaar gemaakt. > Niet elke hulpvraag past binnen het coachingsproject. Doordat er andere PEP!- projecten zijn zoals de bijlessen, infomomenten, ... en (partner)organisaties, kunnen wij de jongeren beter informeren en advies geven naargelang hun behoeften. > Het coachingsproject is enkel mogelijk door het engagement en inzet van de coaches. Het aantal trajecten dat opgestart kan worden is dus afhankelijk van het aantal coaches dat zich inschrijft. Redenen voor de verscherping van de selectieprocedure voor het coaching project JAARRAPORT 2019-2020 16

Weergaven

 • 107 Totale weergaven
 • 93 Websiteweergaven
 • 14 Ingesloten weergaven

Acties

 • 0 Social Shares
 • 0 Vind-ik-leuks
 • 0 Vind-ik-niet-leuks
 • 0 Opmerkingen

Aantal malen gedeeld

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Insluitingen 3

 • 5 www.pepvzw.be
 • 1 46.105.117.29:13000
 • 1 pepvzw.be
  Geen presentatie beschikbaar.